Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Solvix IT Services, gevestigd te Podtsmeulen 41 – 9250 Waasmunster onder het ondernemingsnummer 0811.023.235 en met BTW-nummer BE0811.023.235. Deze algemene voorwaarden zijn het voor het laatst aangepast op 1 januari 2021.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, bestellingen en leveringen van producten en diensten tussen Solvix IT Services en de klant. Bij het aanvaarden van de offerte gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Er kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden op vraag van de klant. Deze afwijkingen worden in onderling overleg schriftelijk vastgelegd.

Offerte en overeenkomst

Een offerte is vrijblijvend en blijft gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders werd overeengekomen. Eventuele meerwerken veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten, die niet in de offerte werden opgenomen, worden in regie uitgevoerd. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte schriftelijk bevestigt. De annulering van een overeenkomst door de klant is mogelijk zolang de werkzaamheden nog niet gestart zijn. Als de werkzaamheden al gestart zijn worden de reeds gemaakte kosten aangerekend.

Betalingsvoorwaarden

Behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de offerte of overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 25% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 50% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 25% van het factuurbedrag wordt betaald op het einde van de supportperiode (1 maand tenzij anders werd vermeld). Er kan ten allen tijde van voorgaande regeling worden afgeweken. Alle facturen moeten worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal, bovenop het verschuldigd bedrag, een nalatigheidintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet aangerekend worden. Daarnaast wordt er ook 5 EUR aanmaningskosten per aanmaning aangerekend. Eventuele bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld gerechtskosten, zijn in deze voorgaande kosten niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling. Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk worden meegedeeld aan Solvix IT Services. Bij laattijdige betaling is Solvix IT Services gerechtigd om de samenwerking met de klant eenzijdig stop te zetten.

Levertermijn

De levertermijn gaat in op de datum waarop de opdracht door Solvix IT Services wordt ontvangen. De door Solvix IT Services opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Klachten

Iedere klacht over een levering van diensten of een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk worden meegedeeld aan Solvix IT Services. Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten of facturen definitief aanvaard en is een betaling verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Solvix IT Services probeert opdrachten en diensten met de grootste zorg uit te voeren, maar een foutloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd. Dit zowel door externe factoren (bijvoorbeeld stroomuitval of blikseminslag) als door factoren eigen aan de computerconfiguratie (bijvoorbeeld netwerkstoringen of onontdekte fouten). Solvix IT Services kan dan ook niet worden aansprakelijk gesteld voor fouten, met uitzondering van bedrog. Ook voor gevolgschade kan Solvix IT Services niet verantwoordelijk gesteld worden zoals bijvoorbeeld commerciële schade, financiële schade of dataverlies. In ieder geval geldt dat Solvix IT Services nooit een hogere schadevergoeding kan betalen dan de door de klant betaalde prijs voor de opdracht of dienst.

Garantie

Solvix IT Services zal alles in het werk stellen om gemelde gebreken te herstellen of een oplossing te voorzien. Dit is evenwel enkel het geval voor maatwerk. De garantie geldt tot 1 maand na levering, daarna wordt de bedrijfszekerheid slechts gegarandeerd via een onderhoudscontract. Elke garantie vervalt indien de klant door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten. Gebreken in extern aangekochte producten of diensten vallen niet onder deze garantie.

Bewijs

De klant aanvaardt elektronische communicatie als een wettelijk en geldig bewijsmiddel.

Referentie

De klant gaat akkoord dat de door Solvix IT Services voor de klant ontwikkelde producten worden opgenomen in het referentieportfolio van Solvix IT Services.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Solvix IT Services. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.